Dokumenty

.........................................................................................................
Dodatok č. DOD/01-2013//014/2012-IZ-5.0/V
k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna soc. práca
pdf Dodatok č. DOD/01 - 2013//014/2012-IZ-5.0/V
Dodatok č.3 k Zmluve o term. úvere č.979 2010 UZ
pdf Dodatok č.3 k Zmluve o term. úvere č.979 2010 UZ - zverejnené 28.08.2013
pdf Všeobecné obchodné podmienky pre úvery_10.09.2012 - zverejnené 28.08.2013
Pamätná tabuľa - ukončenie projektu verejného osvetlenia v obci Skrabské
doc Pamätná tabuľa
Dodatok zmluvy k investičnému úveru
03. 04. 2013
pdf Dodatok č.1 k zmluve o TU č. 926/2012/UZ
Zmluva o dielo
"Modernizácia verejného osvetlenia v obci Skrabské"
pdf Vincent ANTOŠ- ELEKTROMONTÁŽE
pdf Zmluva o dielo
Dodatok zmluvy k investičnému úveru
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o TU č. 979 2010 UZ
pdf Notárska zápisnica k dodatku č. 2 k Zmluve o TU č. 979 2010
Zmluva o zriadení vecného bremena
pdf Zmluva o zriadení vecného bremena
Komunitná sociálna práca v obci Skrabské
pdf NP Zmluva o spolupráci č.:014/2012-IZ-5.0/V
Oznámenie o zverejnení návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov a právnym vzťahom k nim
pdf Oznámenie
"Modernizácia verejného osvetlenia v obci Skrabské"
pdf Publicita a informovanosť projektu
Harmonogram pre vývoz - rok 2012
Zmluva o termínovanom úvere č. 926/2012/UZ
pdf Dohoda o vypĺňovacom práve k blankozmenke
pdf Všeobecné obchodné podmienky pre úvery
pdf Zmulva o termínovenom úvere č. 926/2012/UZ

Prehľad noviniek:

Anketa:

Počasie na Slovensku